Prof. Gulyamov Opens AI Law Course with Cybercrime Talk

Today marked the opening of an international professional training course on “Legal Tech and Artificial Intelligence in Legal Profession” in Tashkent. Organized in partnership with USAID’s Legal Reform Program, the course will run from June 27 to July 11.

A highlight of the opening ceremony was a lecture by Professor Said Gulyamov, head of the Cyber Law Department at Tashkent State University of Law. Professor Gulyamov delivered an insightful presentation on “The Role of Artificial Intelligence in Cyber Crime Investigation.”

In his address, Gulyamov emphasized the growing importance of AI in detecting, analyzing, and preventing cybercrime. He provided detailed information about the capabilities of modern AI technologies and how they can assist law enforcement agencies.

Professor Gulyamov’s presentation was met with great interest from the audience. Many participants asked questions about the practical applications of AI in the legal field and actively engaged in discussions.

This presentation set a high standard for the course, further engaging participants for the upcoming sessions. The course is expected to cover other interesting topics by both local and international experts.

Upon completion, participants will receive international certificates from the Ministry of Justice and Oxford University, validating their qualifications on a global scale.

Bugun Toshkentda “Legal Tech and Artificial intelligence in Legal profession” (Yuridik kasblarda huquqiy texnologiyalar va sun’iy intellekt) mavzusidagi xalqaro professional o’qitish kursi o’z ishini boshladi. Kurs USAID Huquqiy islohotlar dasturi bilan hamkorlikda tashkil etilgan bo’lib, 27-iyundan 11-iyulgacha davom etadi.

Ochilish marosimining eng yorqin lahzalaridan biri profesor Said Gulyamovning ma’ruzasi bo’ldi. Toshkent davlat yuridik universitetining Kiber huquq kafedrasi mudiri bo’lgan profesor Gulyamov “Kiber jinoyatlarni tekshirishda sun’iy intellektning roli” mavzusida chuqur va qiziqarli taqdimot o’tkazdi.

Gulyamov o’z ma’ruzasida sun’iy intellektning kiber jinoyatlarni aniqlash, tahlil qilish va oldini olishdagi o’sib borayotgan ahamiyatini ta’kidladi. U zamonaviy AI texnologiyalarining imkoniyatlari va ularning huquq-tartibot organlariga qanday yordam berishi mumkinligi haqida batafsil ma’lumot berdi.

Profesor Gulyamovning taqdimoti tinglovchilar tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi. Ko’plab ishtirokchilar sun’iy intellektning huquqiy sohadagi amaliy qo’llanilishi bo’yicha savollar berdilar va munozaralarda faol ishtirok etdilar.

Bu taqdimot kursning yuqori darajasini ko’rsatib, qatnashchilarni keyingi mashg’ulotlarga yanada ko’proq jalb qildi. Kurs davomida mahalliy va xorijiy ekspertlar tomonidan boshqa qiziqarli mavzular ham yoritilishi kutilmoqda.

Kurs yakunida ishtirokchilarga Adliya vazirligi va Oxford universitetining xalqaro sertifikatlari topshiriladi, bu esa ularning malakasini xalqaro miqyosda tasdiqlaydi.

 

 

Сегодня в Ташкенте стартовал международный курс профессиональной подготовки “Юридические технологии и искусственный интеллект в юридической профессии”. Курс, организованный в партнерстве с Программой правовых реформ USAID, продлится с 27 июня по 11 июля.

Ключевым моментом церемонии открытия стала лекция профессора Саида Гулямова, заведующего кафедрой кибер-права Ташкентского государственного юридического университета. Профессор Гулямов выступил с содержательной презентацией на тему “Роль искусственного интеллекта в расследовании киберпреступлений”.

В своем выступлении Гулямов подчеркнул растущую важность ИИ в обнаружении, анализе и предотвращении киберпреступлений. Он предоставил подробную информацию о возможностях современных технологий ИИ и о том, как они могут помочь правоохранительным органам.

Презентация профессора Гулямова вызвала большой интерес у аудитории. Многие участники задавали вопросы о практическом применении ИИ в юридической сфере и активно участвовали в дискуссиях.

Эта презентация задала высокий стандарт для курса, еще больше заинтересовав участников в предстоящих сессиях. Ожидается, что в ходе курса будут освещены и другие интересные темы как местными, так и международными экспертами.

По окончании курса участники получат международные сертификаты Министерства юстиции и Оксфордского университета, подтверждающие их квалификацию на мировом уровне.